Acreditacions i Homologacions

Entitat organitzadora. Fundació Tripartita per a l'Ocupació
Centre col·laborador del Dept. d'Empresa i Ocup. Generalitat Catalunya
Centre Examinador ACTIC. Generalitat de Catalunya
Certificat de Qualitat ISO 9001: 2008
Controlador d'Accés a Establiments d'Espectacles i ....

Centre autoritzat per impartir formació per a l'obtenció del (de la) carnet (targeta):
- Carnet Aplicador de Productes Fitosanitarios
- Manipulació d'Aliments. Dept. Salut. Generalitat Catalunya
- Targeta Professional de la Construcció. Fundació Laboral Construcció / Metall
- Certificat Professional Manipulació Sistemes Frigorífics. gasos Fluorats
- Formació contínua per a Conductors (CAP)