Artícles

Menú

QUANT I COM. EL CONTINGUT DE LA FORMACIÓ EN PRL

Seguint el mateix text de la LPRL podem trobar:

1.- En el capítol III: drets i obligacions, trobem:

Art. 14.- Dret a la protecció enfront dels riscos laborals

«1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball ... / ...

Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, [...], formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball "... / ..."

És un dret del treballador i un correlatiu deure de l'empresari de fer-la, marcant aquelles circumstàncies en què es fa especialment necessària l'actuació en matèria de formació.

Article 15.- Principis de l'acció preventiva
     1. ... / ...
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

El fet que s'inclogui entre els principis de l'acció preventiva, fa de la formació un dels elements a tenir en compte en totes les actuacions empresarials que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Article 19.- Formació dels treballadors

  1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptant-se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

2. La formació a què es refereix l'apartat anterior s'ha de donar, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, si no, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. La formació es podrà impartir per l'empresa amb mitjans propis o concertada amb serveis externs, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.

Aquest Article dedicat específicament a la formació dels treballadors ens dóna una idea del tipus de formació que exigeix la Llei.

La formació ha d'estar directament relacionada amb l'activitat del treballador i d'acord amb els riscos als quals es va a veure sotmès durant la realització del seu treball, tant de forma directa, a causa de les característiques de la seva professió, com per les circumstàncies en què aquesta activitat es desenvolupa, havent de tenir en compte les possibles influències que puguin afectar en matèria de seguretat i salut procedent d'altres activitats que es realitzen en la seva proximitat o les influències que el treballador pot transmetre a aquestes altres activitats.

Segons aquest article, aquesta formació s'ha d'impartir:

     En el moment de la contractació amb independència de la durada que aquesta tingui.
     Quan es produeixin canvis en les funcions que el treballador exerceix.
     Quan s'introdueixin noves tecnologies.
     Quan es donin canvis en els equips de treball.

Així mateix, es preveu que aquesta formació sigui repetida periòdicament, quan sigui necessari.

S'ha de tenir en compte que la formació a què fa referència la Llei, ha de donar-se dins d'hores de treball o, si més no, tenir consideració de temps de treball efectiu. A més, l'empresari ha de córrer amb totes les despeses que aquesta formació motivi, sense que en cap cas puguin carregar-se el treballador.

La formació ha de ser impartida per personal amb coneixements suficients en matèria de prevenció, ja sigui personal propi o contractat, i en aquest sentit, el Reglament dels serveis de prevenció recull com a funció dels tècnics de nivell mitjà i superior la formació dels treballadors. Aquest mateix Reial decret recull el contingut didàctic del màster en prl.

És aconsellable que el formador tingui una informació precisa de l'activitat del grup al qual va a impartir la formació, als efectes d'aproximar el més possible a la realitat pràctica.

Seguint amb el recorregut de la Llei en matèria de formació, tenim:

L'article 20.- Mesures d'emergència:

"..., Designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si s'escau, el seu correcte funcionament. Aquest personal ha de tenir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat en funció de les circumstàncies abans assenyalades. "... / ...

La formació requerida per aquest article té gran transcendència per les circumstàncies que envolten les actuacions per a les quals es pretén preparar les persones que reben aquesta formació, les mesures d'emergència, i les repercussions que aquesta actuació pot tenir tant per al treballador com per a altres persones.

Aquest és un dels casos en què la pràctica reiterada en la formació és més aconsellada, ja que amb això es pot disminuir al màxim el temps d'intervenció i veure les diferents alternatives que es poden presentar.

Les persones que reben aquesta formació poden ser els informadors per a la resta de l'empresa dels riscos de caràcter general que poden afectar a tota l'organització.

L'article 28.- Relacions de treball temporals de durada determinada i en empreses de treball temporal ... / ...

«2. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que, amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat, els treballadors als quals es refereix l'apartat anterior rebin informació sobre els riscos als quals s'hagin d'exposar, en particular pel que fa a la necessitat de qualificacions o aptituds professionals determinades, l'exigència de controls mèdics especials o l'existència de riscos específics del lloc de treball a cobrir, així com sobre les mesures de protecció i prevenció enfront dels mateixos.

Aquests treballadors han de rebre, en tot cas, una formació suficient i adequada a les característiques del lloc de treball a cobrir, tenint en compte la seva qualificació i experiència professional i els riscos als quals s'hagin d'exposar ".

La formació que es contempla en l'apartat 2 de l'article està obligada a donar-la Empresa de Treball Temporal, tal com es recull en el mateix article.

"L'empresa de treball temporal és responsable del compliment de les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut que s'estableixen als apartats 2 i 3 d'aquest article." ... / ...

Finalment, cal destacar dins dels aspectes de formació als quals està obligat l'empresari, la formació dels delegats de prevenció.

Això es concreta en l'Art. 37.- Garanties i secret professional dels delegats de prevenció: l'empresari proporcionarà als delegats de prevenció els mitjans i la formació en prevenció necessaris per a l'exercici de les seves funcions ".

Per donar compliment a l'obligació que marca la Llei pel que fa als delegats de prevenció aquesta haurà de contemplar:

- Una formació de caràcter general en matèria de prevención.200167573-001

- Una formació específica, relacionada directament amb els riscos propis de l'empresa per la seva activitat.

Àbac Formacio. 3

Setembre 2013