Gestió i anàlisi de balanços

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
  • Identificar els diferents elements i masses patrimonials i la seva diferent implicació economicofinancera del balanç de situació.
  • Conèixer l'estat financer i econòmic de l'empresa.
  • Explicar l'estructura del compte de pèrdues i guanys i el significat dels resultats intermedis que hi apareixen.
  • Calcular ràtios financeres i econòmiques de solvència, liquiditat, marge, ...
Continguts
  • Anàlisi financera bàsica
  • Gestió i anàlisi financera mitjançant les ràtios
  • Gestió i anàlisi del compte de pèrdues i guanys
  • Reflexions i propostes de millora segons resultats
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament