Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, estudiants, aturats, funcionaris

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 25

Preu: 240€

Preu bonificat: a consultar

Objectius

Aprendre classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge, pictogrames, paraules d'advertiment, frases de risc o indicacions de perill, consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries.

Continguts
 • Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció
 • Productes fitosanitaris: classificació i descripció.
 • Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat.
 • Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
 • Mesures per reduir aquests riscos
 • Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
 • Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE).
 • Eliminació d'envasos buits.
 • Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:
 • Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris.
 • Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
 • Pràctiques d'identificació i utilització d' EP Is.
 • Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
 • Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
 • Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
 • Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
 • Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
Avaluació i certificat

Dret a examen per assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori