Seminari de tancament comptable

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 18 d'octubre al 8 de novembre del 2022

Horari: dimarts i dijous de 19.00h a 21.00h

Hores lectives: 60h online + 12h presencials

Preu: 120€    *mínim 5 alumnes

Objectius
 • Dotar al comptable dels coneixements necessaris per un correcte tancament comptable.
 • Concretar un pla de treball per efectuar adequadament el tancament comptable de l’exercici.
 • Facilitar al comptable els recursos necessaris per portar un control sobre el tancament i optimitzar les seves tasques.
Continguts
 • Introducció al cicle comptable
 • Operacions d'immobilitzat
 • Amortitzacions
 • Canvis de criteri, errors i estimacions comptables
 • Deterioraments d'existències, immobilitzat, clients i inversions
 • Periodificacions d'ingressos i despeses. Tall d'operacions
 • Possibles contingències fiscals
 • Provisions per operacions comercials
 • Check-list tancament comptable
 • Obligacions mercantils
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament.