Igualtat de gènere i llenguatge inclusiu

Tipus de curs: bonificat, privat

Calendari: 16 de desembre del 2022

Horari: divendres de 15.30h a 20.30h

Hores lectives: 5

Preu: 114€

Preu bonificat: 114€

Objectius
 • Sensibilitzar les persones participants en igualtat de gènere
 • Propiciar l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la realitat
 • Visibilitzar altres formes possibles de viure la identitat i la sexualitat
 • Entendre com funciona el sistema patriarcal
 • Assolir conceptes bàsics sobre igualtat de gènere
 • Conèixer la forma en que es configuren els rols i estereotips de gènere
 • Entendre com interseccionen els diferents eixos de desigualtat
 • Conèixer els tipus de discriminació per raó de sexe i gènere
 • Identificar com la desigualtat de gènere és present a l’àmbit laboral
 • Sensibilitzar les persones participants sobre la violència de gènere
 • Conèixer l’existència i la necessitat dels plans d’igualtat i els protocols d’assetjament
 • Entendre la necessitat de conciliació i corresponsabilitat
 • Conèixer el marc normatiu
 • Identificar l'ús sexista del llenguatge i els seus efectes
 • Aprendre a aplicar la igualtat de gènere en la manera de comunicar-nos
 • Adquirir la capacitat d'analitzar imatges amb perspectiva de gènere
 • Analitzar el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació
 • Reflexionar sobre la capacitat dels mitjans en la construcció de la identitat de gènere
 • Desenvolupar estratègies per neutralitzar els usos sexistes i androcèntrics
Continguts
 • Sexe – gènere
 • Binarisme
 • Diversitat sexoafectiva i LGTBIQ+
 • Rols i estereotips de gènere
 • Sistema patriarcal
 • Igualtat: conceptualització i tipologia
 • Feminisme i interseccionalitat

 

 • Discriminació (directa o indirecta), desigualtat i diferència
 • Desigualtat de gènere en el món laboral
 • Violència de gènere i assetjament sexual i per raó de sexe, gènere o orientació sexual
 • Plans d’Igualtat i Protocols d’Assetjament
 • Conciliació i corresponsabilitat en la vida laboral, personal i familiar
 • Normativa

 

 • Ús sexista de la llengua vs llenguatge inclusiu
 • Comunicació sexista vs comunicació inclusiva
 • Representació estereotipada de les imatges
 • Representació de la violència de gènere en els mitjans de comunicació
 • Invisibilitat de les dones en el llenguatge i en els mitjans de comunicació
 • Estratègies de neutralització
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament