Comptabilitat Bàsica

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics del pla general comptable.
 • Aprendre a utilitzar correctament els comptes en cada situació.
 • Aprendre a implementar totes les dades disponibles al balanç.
 • Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb determinats comptes per a les operacions del trànsit mercantil.

Continguts

UD1. L’empresa i la comptabilitat.

  • 1.1. Concepte d’Empresa.

 

  • 1.2. Organització empresarial: tipus d’empreses.

 

  • 1.3. Funcions de l’Empresa.

 

  • 1.4. Concepte de Comptabilitat.

 

  • 1.5. Importància i necessitat de la Comptabilitat.

 

  • 1.6. Fins o objectes de la Comptabilitat.

 

  1.7. Classificació de la Comptabilitat.

UD2. El patrimoni de l’empresa.

  • 2.1. Concepte de patrimoni d’una empresa.

 

  • 2.2. Estructura econòmica i Estructura Financera.

 

  • 2.3. Concepte de massa i Element Patrimonial.

 

  • 2.4. Esquema representatiu de les Masses Patrimonials.

 

  2.5. Introducció a la idea de Balanç i Inventari.

UD3. Principis bàsics de la comptabilitat.

  • 3.1. El compte.

 

  • 3.2. Els fets comptables i les seues classes.

 

  • 3.3. Mètodes comptables. El mètode de partida doble.

 

  • 3.4. La teoria del càrrec i abonament.

 

  3.5. Mètodes especulatiu i administratiu.

UD4. El pla general de Comptabilitat.

  • 4.1. Concepte i necessitat.

 

  • 4.2. Marc conceptual de la Comptabilitat.

 

  • 4.3. Normes de registre i valoració.

 

  • 4.4. Comptes anuals.

 

  • 4.5. Quadre de comptes.

 

  • 4.6. Definicions i relacions comptables.

 

  • 4.7. Els llibres comptables.

 

  4.8. El cicle comptable.

UD5. Aspectes comptables de les existències.

  • 5.1. Valoració de les existències.

 

  • 5.2. Mètode comptable per portar els comptes de les existències.

 

  • 5.3. Compres dexistències. Despeses i descomptes.

 

  5.4. Vendes d´existències. Despeses i descomptes.

UD6. L’impost sobre el valor afegit a les operacions de corrent.

  • 6.1. Finalitat i funcionament de l’IVA. 6.2. Comptabilització de l’IVA a les operacions amb existències.

 

  • 6.3. La liquidació de l’IVA. 6.4. Despeses i descomptes amb IVA.

 

  • 6.5. Règims d’IVA.

 

  • 6.6. L’IVA a l’autoconsum d’existències.

 

  • 6.7. L’IVA no deduïble.

 

  • 6.8. La regla de prorrata en els béns de circulant.

 

  6.9. L’IVA a les operacions exteriors.

UD7. Altres operacions del trànsit mercantil (I).

  • 7.1. Clients i deutors.

 

  • 7.2. Proveïdors i creditors.

 

  • 7.3. Les bestretes a la compravenda.

 

  • 7.4. Factures pendents de rebre o formalitzar.

 

  • 7.5. Problemàtica comptable dels envasos i embalatges.

 

  • 7.6. Problemàtica comptable dels clients morosos.

 

  7.7. Altres comptes relacionats amb la gestió de l’empresa.

UD8. Altres operacions del trànsit mercantil (II) Els efectes comercials.

  • 8.1. Conceptes fonamentals dels efectes comercials.

 

  • 8.2. Problemàtica comptable dels efectes a pagar.

 

  • 8.3. Problemàtica comptable dels efectes a cobrar.

 

  • 8.4. L’endós d’efectes.

 

  8.5. Operacions en moneda estrangera.

Comptabilitat Bàsica

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *