Comptabilitat Financera

Objectius

 • Conèixer la definició de patrimoni, els elements patrimonials i les masses patrimonials.
 • Conèixer el concepte de balanç i entendre el funcionament dels comptes.
 • Aprendre a diferenciar els comptes del pgc relacionats cadascuna de les àrees de l’empresa.
 • Aprendre a comptabilitzar els aspectes més importants de la vida diària d’una empresa.
 • Comprendre el concepte de periodificació comptable i la seva influència al compte de resultat de l’empresa.
 • Conèixer el tractament comptable de les operacions de l’empresa.
 • Analitzar les normes de valoració que afecten l’immobilitzat.
 • Comprendre el concepte d’amortització comptable, els diferents mètodes i sistemes d’amortització

Continguts

UD1. Introducció a la comptabilitat.

  • 1.1. Concepte i objectius de la Comptabilitat.

 

  • 1.2. El patrimoni de lempresa.

 

  • 1.3. Els instruments comptables.

 

  1.4. El cicle comptable a l’empresa.

UD2. Compres i vendes de mercaderies.

  • 2.1. La comptabilització de les existències.

 

  • 2.2. La comptabilització de les compres de mercaderies.

 

  • 2.3. La comptabilització de les vendes de mercaderies.

 

  2.4. La comptabilització dels envasos i embalatges.

UD3. Ingressos i despeses a l’empresa.

  • 3.1. Despeses de personal.

 

  • 3.2. Serveis exteriors.

 

  • 3.3. Subvencions.

 

  • 3.4. Despeses financeres i excepcionals.

 

  3.5. Ingressos financers i excepcionals.

UD4. Proveïdors, creditors, clients i deutors del trànsit.

  • 4.1. Introducció.

 

  • 4.2. Clients i deutors.

 

  • 4.3. Anàlisi d’efectes comercials.

 

  4.4. Acceptació dels efectes comercials.

UD5. La periodificació comptable.

  • 5.1. El principi de meritació.

 

  • 5.2. Ingressos i despeses en situacions anticipades.

 

  5.3. Ingressos i despeses en situacions diferides.

UD6. Immobilitzat i amortització a l’empresa.

  • 6.1. Concepte i classes d’immobilitzat.

 

  • 6.2. Tipus de valors d’immobilitzat.

 

  • 6.3. L’immobilitzat material.

 

  • 6.4. L’immobilitzat intangible.

 

  • 6.5. Alienació d’elements d’immobilitzat.

 

  6.6. L’amortització de l’immobilitzat.

UD7. Les provisions de l’empresa.

  • 7.1. Concepte i classificació de provisions.

 

  • 7.2. Les pèrdues recuperables de partides empresarials.

 

  7.3. Tipologia de provisions.

UD8. Els valors negociables.

  • 8.1. Concepte i tipus de valors negociables.

 

  • 8.2. Adquisició i venda de valors Negociables.

 

  • 8.3. Inversions financeres de l’Empresa.

 

  • 8.4. Admissió de títols a Cotització.

 

  8.5. Els drets de subscripció.

Comptabilitat Financera

Temàtica: Gestió empresarial

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *