Reforç escolar

L’alumne és la part central del reforç escolar. Des d’Àbac Formació entenem que cada alumne és diferent, especial. Per tant, només entenem el reforç escolar si és personalitzat, és a dir, si s’adapta al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne.

Generalment els objectius del reforç escolar d’Àbac Formació persegueixen que l’alumne millori els seus resultats acadèmics, s’imposi autodisciplina i organització a mida que vagi assolint hàbits i adquireixi un sentiment de responsabilitat i autonomia creixent.

El reforç escolar d’Àbac Formació ha de ser el complement ideal a la formació i educació que es dona des de casa i des de l’escola.

Organitzem els cursos en grups reduïts, entre 4 i 5 alumnes per aula, on el professorat atén individualment a cada alumne/a ajudant-lo a resoldre aquelles dificultats que pugui trobar en el seu procés d’aprenentatge: proporcionant ajuda amb els deures, oferint explicacions complementàries de les assignatures, preparant els exàmens…


  • L’alumne/a treballa amb el seu propi material i l’acadèmia li proporciona material complementari per reforçar i, si cal, ampliar continguts.
  • Es porta a terme un control d’assistència i es comunica a la família les faltes d’assistència no justificades.
  • També hi ha un informe trimestral de l’alumne/a per avaluar i informar del seu rendiment acadèmic.
  • Estem en contacte. Sempre que és necessari, els professors es posen en contacte amb els pares (per correu electrònic o telèfon) per tal de valorar l’evolució de l’alumne i per avisar en el cas que l’alumne falti a classe. I, si cal, també ens posem en contacte amb els tutors i professors de l’escola o l’institut per col•laborar i donar una ajuda més efectiva a l’alumne.