TP Francès. Preparació d’examen A2

Objectius

  • Comprendre el sentit general, els punts principals i informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.
  • ), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
  • Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.

li>

 • Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
 • Comunicar-se de manera comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
 • Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari al seu major part freqüent.
 • Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials.
 • Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

Continguts

UD1. De retour des vacances. Ce que nous avons fait avec qui, et où / De vuelta de vacaciones. Lo que hicimos, con quién y dónde.

  • 1.1. Compréhension orale.

 

  • 1.2. Compréhension ecrite.

 

  • 1.3. Expression orale.

 

  • 1.4. Interaction orale.

 

  • 1.5. Expression ecrite.

 

  1.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD2. On invite la famille. On apporte des photos. On compare / Invitamos a la familia. Traemos fotos. Comparamos.

  • 2.1. Compréhension orale.

 

  • 2.2. Compréhension écrite.

 

  • 2.3. Expression orale.

 

  • 2.4. Interaction orale.

 

  • 2.5. Expression ecrite.

 

  2.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD3. On invite les amis. On indique le chemin. On donne son opinion / Invitamos a los amigos. Indicamos el camino. Damos una opinión.

  • 3.1. Compréhension orale.

 

  • 3.2. Compréhension écrite.

 

  • 3.3. Expression orale.

 

  • 3.4. Interaction orale.

 

  • 3.5. Expression écrite.

 

  3.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD4. Le travail. On en parle. Avec qui. Comment / El trabajo. Hablamos de ello. Con quién. Cómo.

  • 4.1. Compréhension orale.

 

  • 4.2. Compréhension écrite.

 

  • 4.3. Expression orale.

 

  • 4.4. Interaction orale.

 

  • 4.5. Expression ecrite.

 

  4.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD5. Les activités de tous les jours. On en parle. Avec qui, et quoi / Actividades diarias. Hablamos de ellas. Con quién y de qué.

  • 5.1. Compréhension orale.

 

  • 5.2. Compréhension écrite.

 

  • 5.3. Expression orale.

 

  • 5.4. Interaction orale.

 

  • 5.5. Expression écrite.

 

  5.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD6. On connait les magasins. Avec qui et comment / En las tiendas. Con quién y cómo.

  • 6.1. Compréhension orale.

 

  • 6.2. Compréhension écrite.

 

  • 6.3. Expression orale.

 

  • 6.4. Interaction orale.

 

  • 6.5. Expression ecrite.

 

  6.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD7. On va faire les courses / Vamos de compras.

  • 7.1. Compréhension orale.

 

  • 7.2. Compréhension écrite.

 

  • 7.3. Expression orale.

 

  • 7.4. Interaction orale.

 

  • 7.4. Compréhension ecrite.

 

  7.5. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD8. On fait quoi à la maison / Qué hacemos en casa.

  • 8.1. Compréhension orale.

 

  • 8.2. Compréhension écrite.

 

  • 8.3. Expression orale.

 

  • 8.4. Interaction orale.

 

  • 8.5. Compréhension ecrite.

 

  8.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD9. On visite la ville. On fait les magasins. Avec qui, et pour quoi / Visitamos la ciudad. Vamos de tiendas. Con quién y para qué.

  • 9.1. Compréhension orale.

 

  • 9.2. Compréhension écrite.

 

  • 9.3. Expression orale.

 

  • 9.4. Interaction orale.

 

  • 9.5. Expression écrite.

 

  9.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD10. On cherche un logement. Que fait-on? Où vas-tu? Comment y-vas-tu? / Buscamos una vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vas? ¿Cómo vas?.

  • 10.1. Compréhension orale.

 

  • 10.2. Compréhension ecrite.

 

  • 10.3. Expression orale.

 

  • 10.4. Interaction orale.

 

  • 10.5. Expression ecrite.

 

  10.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD11. La santé / On va chez le médecin / on prend rendez-vous / On parle au médecin / On va chez le pharmacien / La salud / En la consulta / Pedimos cita / Hablamos con el médico / Vamos a la farmacia.

  • 11.1. Compréhension orale.

 

  • 11.2. Compréhension ecrite.

 

  • 11.3. Expression orale.

 

  • 11.4. Interaction orale.

 

  • 11.5. Expression ecrite.

 

  11.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD12. On veut sorti / On utilise quoi / Queremos salir / Qué utilizamos.

  • 12.1. Compréhension orale.

 

  • 12.2. Compréhension ecrite.

 

  • 12.3. Expression orale.

 

  • 12.4. Interation orale.

 

  • 12.5. Expression ecrite.

 

  12.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD13. On veut acheter une voiture / On va chez le concessionnaire / On achète ou pas? / On va à la banque / Queremos comprar un coche / Vamos al concesionario / ¿Compramos ó no? / Vamos al banco.

  • 13.1. Compréhension orale.

 

  • 13.2. Compréhension ecrite.

 

  • 13.3. Expresion orale.

 

  • 13.4. Interation orale.

 

  • 13.5. Expression ecrite.

 

  13.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD14. SOIGNONS notre environnement / On va recycler / Qu´est-ce-qu´on recycle/ Quand, comment et pourquoi / Cuidemos nuestro entorno / Vamos a reciclar / Qué reciclamos / Cuando, cómo y porqué.

  • 14.1. Compréhension orale.

 

  • 14.2. Compréhension ecrite.

 

  • 14.3. Expresion orale.

 

  • 14.4. Interation orale.

 

  • 14.5. Expression ecrite.

 

  14.6. Réfl exions lexicales, phonologiques et grammaticales.

UD15. On fait le bilan / Hacemos balance.

  • 15.1. Compréhension orale.

 

  • 15.2. Compréhension ecrite.

 

  • 15.3. Production orale.

 

  15.4. Expression ecrite.

TP Francès. Preparació d’examen A2

Temàtica: TP, Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *