TP Italià. Preparació d’examen A1

Objectius

 • Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos orals breus, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.
 • ) , articulats a una velocitat lenta, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
 • Aquests textos versaran sobre temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
 • Produir textos orals breus, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
 • Comunicar-se de manera comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
 • Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos breus d’estructura senzilla i clara, en un registre formal o neutre i amb vocabulari majoritàriament freqüent.
 • Escriure textos breus i d’estructura senzilla, en un registre neutre o formal senzill, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials.
 • Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

Continguts

UD1. Ciao! Come stai?.

  • 1.1. Introduzione (introducción).

 

  • 1.2. Saluti (saludos).

 

  • 1.3. Presentarsi (presentarse).

 

  • 1.4. Come stai? (¿cómo estás?).

 

  • 1.5. A domani (hasta mañana).

 

  • 1.6. Momento grammaticale.

 

  • 1.7. Pronuncia e ortografia.

 

  1.8. Produzione scritta.

UD2. Che bella festa!.

  • 2.1. La festa (la fi esta).

 

  • 2.2. Italiani famosi (italianos famosos).

 

  • 2.3. Le nazionalità (las nacionalidades).

 

  • 2.4. Le professioni (las profesiones).

 

  • 2.5. Le caratteristiche fi siche (las características físicas).

 

  • 2.6. Il numero di telefono.

 

  • 2.7. Momento grammaticale.

 

  • 2.8. Pronuncia.

 

  2.9. Pratica.

UD3. Al bar.

  • 3.1. Dialogo al bar.

 

  • 3.2. Verbi.

 

  • 3.3. Quanti (cuantos).

 

  • 3.4. Info lettura e comprensione.

 

  • 3.5. Un incontro:.

 

  • 3.6. Momento grammaticale.

 

  • 3.7. Pronuncia.

 

  3.8. Scrivi.

UD4. Lálbergo.

  • 4.1. La prenotazione (la reserva).

 

  • 4.2. La data (la fecha).

 

  • 4.3. I numeri (3º parte: da cento all’infi nito) (los números, desde cien al infi nito).

 

  • 4.4. Alberghi a fi renze (hoteles en fl orencia).

 

  • 4.5. Un problema, tanti problemi (un problema, muchos problemas).

 

  • 4.6. Cosa c’è e non c’è nell’hotel ascot? (¿qué hay y qué no hay en el hotel ascot?).

 

  • 4.7. Momento grammaticale (momento gramatical).

 

  4.8. Compito scritto.

UD5. Com’è la tua casa?.

  • 5.1. Com’è la tua casa? (¿cómo es tu casa?).

 

  • 5.2. Annunci (anuncios).

 

  • 5.3. L’abitazione e i suoi ambienti (la vivienda y sus habitaciones).

 

  • 5.4. Mannaggia (maldición).

 

  • 5.5. I mobili (los muebles).

 

  • 5.6. Momento grammaticale.

 

  • 5.7. Pronuncia.

 

  5.8. Compito scritto (tarea escrita).

UD6. In giornata.

  • 6.1. Alla stazione (en la estación).

 

  • 6.2. L’ ora (la hora).

 

  • 6.3. Che c’è di bello stasera in tv?.

 

  • 6.4. I giorni della settimana.

 

  • 6.5. I verbi italiani.

 

  • 6.6. Pronuncia.

 

  6.7. Compito scritto.

UD7. Faccioamo spese.

  • 7.1. Al telefono.

 

  • 7.2. Fare proposte.

 

  • 7.3. I negozi.

 

  • 7.4. Di pomeriggio.

 

  • 7.5. Alla rinascente.

 

  • 7.6. Comprensione scrita e lessico.

 

  • 7.7. Momento grammaticale.

 

  • 7.8. Pronuncia.

 

  7.9. Compito scritto.

UD8. Ristorante e ricette.

  • 8.1. Alla “vecchia genova”.

 

  • 8.2. Pronomi diretti.

 

  • 8.3. Lettura.

 

  • 8.4. Mi piace / mi piacciono.

 

  • 8.5. Andate in cucina!.

 

  • 8.6. Pronuncia.

 

  • 8.7. Intonazione.

 

  8.8. Pratica scritta.

UD9. La spesa.

  • 9.1. La spesa.

 

  • 9.2. Facciamo spese! (¡hagamos compras!).

 

  • 9.3. Le quantità.

 

  • 9.4. Interazione.

 

  • 9.5. Momento grammaticale: le preposizioni.

 

  • 9.6. Momento grammaticale: pronomi.

 

  • 9.7. Pronuncia.

 

  • 9.8. Intonazione.

 

  • 9.9. Revisione.

 

  9.10. Pratica scritta.

UD10. Come posso fare per andare…?.

  • 10.1. Per strada.

 

  • 10.2. Dare indicazioni.

 

  • 10.3. Durata.

 

  • 10.4. Pronome ci.

 

  • 10.5. Più informazioni.

 

  • 10.6. Momento grammaticale.

 

  • 10.7. Scusa, sai dirmi dov’è…?.

 

  • 10.8. Compito scritto.

 

  10.9. Pronuncia: le doppie.

UD11. Che belle vacanze!.

  • 11.1. Che belle vacanze.

 

  • 11.2. Il passato.

 

  • 11.3. Participio.

 

  • 11.4. Produzione scritta.

 

  • 11.5. Espressioni temporali.

 

  11.6. Pronuncia.

UD12. Gossip.

  • 12.1. Gossip.

 

  • 12.2. Participi irregolari.

 

  • 12.3. Espressioni temporali.

 

  • 12.4. Comprensione scritta.

 

  • 12.5. Produzione scritta.

 

  12.6. Momento grammaticale.

UD13. Che bella foto!.

  • 13.1. Che bella foto!.

 

  • 13.2. Tempi passati.

 

  • 13.3. La concordanza del participio.

 

  • 13.4. Uso del passato e dell’imperfetto.

 

  • 13.5. Fare cose contemporaneamente al passato.

 

  • 13.6. Produzione scritta.

 

  13.7. Pronuncia.

UD14. Aff ari di famiglia.

  • 14.1. Il colore viola.

 

  • 14.2. I possessivi 14. 3. La famiglia.

 

  • 14.4. Possessivi e famiglia.

 

  • 14.5. Produzione scritta 14. 6. Domenica al mare.

 

  • 14.7. Comprensione scritta.

 

  • 14.8. Le parti del corpo.

 

  14.9. Momento grammaticale.

UD15. Progetti per le vacanze.

  • 15.1. Progetti per le vacanze.

 

  • 15.2. Futuro.

 

  • 15.3. Produzione scritta.

 

  • 15.4. Uso del futuro.

 

  • 15.5. In bocca al lupo!.

 

  • 15.6. Comprensione scritta.

 

  15.7. -Issimo.

Avaluació i certificat: NO

TP Italià. Preparació d’examen A1

Temàtica: TP, Idiomes

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *