TP PRL i Primers Auxilis

Objectius

 • Conèixer la normativa de prevenció de riscos laborals quant a organització de la prevenció, facultats i competències, obligacions i responsabilitats.
 • Adquirir la capacitat necessària per desenvolupar la feina de forma més segura, establint unes normes bàsiques de seguretat i buscant de forma activa la millora d’aspectes com les deficiències ergonomicoposturals, evitar la pol·lució a l’ambient, etc.
 • Adquirir els coneixements necessaris per actuar correctament en cas d’emergència.
 • Adquirir la capacitat necessària per implantar o millorar un sistema de gestió de la seguretat a l’empresa mitjançant el coneixement d’eines, modalitats i organismes implicats en la gestió de la prevenció.
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre primers auxilis.

Continguts

Mòdul I. Prevenció de Riscos Laborals i primers auxilis.

UD1. Introducció als riscos a la feina.

  • 1.1. Introducció.

 

  • 1.2. El treball i la salut.

 

  • 1.3. Els danys derivats del treball.

 

  1.4. Els costos de la sinistralitat laboral.

UD2. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

  • 2.1. Introducció.

 

  • 2.2. Antecedents normatius.

 

  • 2.3. Directives Europees.

 

  2.4. Legislació nacional.

UD3. Els riscos relacionats amb els espais i els equips de treball.

  • 3.1. Introducció.

 

  • 3.2. Les condicions dels locals de treball.

 

  • 3.3. Les condicions dels equips de treball: les màquines.

 

  • 3.4. Les condicions de les eines.

 

  • 3.5. La manipulació manual de càrregues.

 

  • 3.6. El transport de càrrega.

 

  • 3.7. Les condicions d’emmagatzematge.

 

  • 3.8. El risc dincendi.

 

  3.9. El risc elèctric.

UD4. Els contaminants ambientals presents a la feina.

  • 4.1. Introducció.

 

  • 4.2. Els contaminants químics.

 

  • 4.3. Els contaminants físics.

 

  • 4.4. Els contaminants biològics.

 

  4.5. Els mètodes generals de protecció contra els factors ambientals del treball.

UD5. Els riscos relacionats amb lorganització del treball.

  • 5.1. Introducció.

 

  • 5.2. La càrrega de treball.

 

  5.3. Els riscos derivats de factors psicològics i socials.

UD6. Les tècniques de control i protecció de riscos.

  • 6.1. Introducció.

 

  • 6.2. Les tècniques científiques de prevenció de riscos.

 

  • 6.3. Sistemes elementals de control i protecció de riscos.

 

  6.4. El control de la salut del treballador.

UD7. Els plans d’emergència i d’evacuació.

  • 7.1. Introducció.

 

  • 7.2. Pla d’emergència: definició i objectius.

 

  7.3. Equips d’emergència: composició i funcions. 7.4. Fases d’un pla d’emergència. 7.5. El pla d’autoprotecció.

UD8. La gestió de la prevenció de riscos a l’empresa.

  • 8.1. Introducció.

 

  • 8.2. El sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.

 

  • 8.3. Organització del treball preventiu: instruments i rutines bàsiques.

 

  • 8.4. Modalitats per organitzar la prevenció a l’empresa.

 

  • 8.5. Consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva.

 

  8.6. Organismes relacionats amb la seguretat i salut a la feina.

UD9. Els primers auxilis a l’empresa.

  • 9.1. Introducció.

 

  • 9.2. En què consisteixen els primers auxilis?

 

  • 9.3. Actuacions a realitzar davant d’un accident.

 

  • 9.4. Formació i mitjans adequats per a realitzar accions de socorrisme laboral.

 

  9.5. Les tècniques de reanimació en cas d’emergències mèdiques.

Mòdul II. Introducció als primers auxilis.

UD1. Introducció als primers auxilis.

  • 1.1. El dret de ser atès i el deure atendre.

 

  • 1.2. conceptes bàsics sobre els primers auxilis.

 

  • 1.3. Accident d’un treballador.

 

  1.4. Principis generals dels primers auxilis.

UD2. Parada cardiorespiratòria.

  • 2.1. Concepts generals.

 

  2.2. RCP bàsica.

UD3. Obsturcció de les vies respiratòries.

  • 3.1. Definició.

 

  • 3.2. Actuació.

 

  • 3.3. Maniobra d’Heimlich.

 

  3.4. Ofegament.

UD4. Ferides i hemorràgies.

  • 4.1. Ferides.

 

  4.2. Hemorràgies.

UD5. Traumatismes.

  5.1. Definició, classificació i actuació.

UD6. Cremades.

  • 6.1. Definició i classificació.

 

  • 6.2. Actuació general.

 

  6.3. Actuacions específiques en cremades.

UD7. Intoxicacions.

  • 7.1. Introducció.

 

  • 7.2. Intoxicació per gasos.

 

  • 7.3. Intoxicació per productes químics.

 

  7.4. Intoxcicació alimentària.

UD8. Mossegades i picades.

  • 8.1. Mossegades.

 

  • 8.2. Serps.

 

  • 8.3. Vespes.

 

  • 8.4. Aranyes.

 

  • 8.5. Escorpís.

 

  • 8.6. Garrapades.

 

  8.7. Meduses.

UD9. Signes d’alarma.

  • 9.1. Reaccions al·lèrgiques.

 

  • 9.2. Cop de calor.

 

  • 9.3. Síncope.

 

  • 9.4. Lipotímies.

 

  • 9.5. Convulsions.

 

  9.6. Hipoglucèmia.

Avaluació i certificat: NO

TP PRL i Primers Auxilis

Temàtica: TP, PRL

M'interessa aquest curs!

Omple aquest formulari de preinscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La preinscripció no et compromet a res, tan sols digues-nos que aquest curs t’interessa i rebràs més informació!

Tots els camps són obligatoris *