Què és la formació bonificada per a empreses?

Formar al teu equip és vital per a l’empresa

La formació dins l’empresa és una eina clau per a la realització professional del teu equip, i els coneixements adquirits potenciaran el desenvolupament del teu negoci.

Totes les empreses gaudeixen d’un fons econòmic per a la formació contínua (mínim 420 € a l’any). Cada empresa pot triar quina formació vol fer, amb quins continguts, com i quan ho fa. Per a la teva empresa aquesta formació resulta gratuïta, ja que l’import de la factura serà deduït de la Seguretat Social, del fons que la pròpia empresa disposa.

Aspectes clau a tenir en compte:

La formació resulta gratuïta per a la teva empresa

Podem assumir la gestió administrativa dels tràmits de bonificació per la teva empresa, amb totes les garanties.

Cursos 100% personalitzats

Cada empresa pot triar quina formació vol fer, amb quins continguts, com i quan ho fa.

Gestionem tot el procés

A Àbac Formació desenvolupem totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l’avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats.

Requisits per beneficiar-se de la formació contínua:

Totes les empreses que estiguin al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda, disposen d’una quantitat mínima anual de 420 € per a la formació dels seus treballadors, si compleixen els següents requisits:

 • Ser empresa privada.
 • Estar al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda.
 • Signar un Contracte d’Encomana de Servei.

Per la seva banda, l’alumne/treballador ha de complir els següents requisits:

 • Ser treballador acollit al règim general de la Seguretat Social a l’inici del curs.
 • Emplenar la fitxa d’inscripció al curs.
 • Realitzar el 75% de les proves d’avaluació en la nostra plataforma de teleformació o assistir al 75% de les sessions presencials.
Recordeu que si aquesta quantitat per a la formació dels treballadors no s’utilitza, en 2 anys es perd.

Àbac Formació, com a centre proveïdor de Formació i Entitat Organitzadora homologat per la Fundació Tripartita (actualment FUNDAE), prestem serveis de formació professional ocupacional, contínua, en modalitat presencial i online, amb el compromís d’oferir la màxima qualitat en la prestació del servei, garantint la satisfacció dels nostres clients. 

Com ho fem?

Totes les empreses que estiguin al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda, disposen d’una quantitat mínima anual de 420 € per a la formació dels seus treballadors, si compleixen els següents requisits:

 • Ser empresa privada.
 • Estar al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda.
 • Signar un Contracte d’Encomana de Servei.

Per la seva banda, l’alumne/treballador ha de complir els següents requisits:

 • Ser treballador acollit al règim general de la Seguretat Social a l’inici del curs.
 • Emplenar la fitxa d’inscripció al curs.
 • Realitzar el 75% de les proves d’avaluació en la nostra plataforma de teleformació o assistir al 75% de les sessions presencials.

Normativa legal

 • La Formació Contínua ajuda als treballadors a que realitzin cursos de formació adequats a les necessitats que en cada moment necessitin les empreses de forma bonificada.
 • L’Administració, regula el model de gestió de la Formació Contínua mitjançant el Reial Decret 1046/2003 (BOE Nº 219 del 12/09/03) i la modificació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de la Formació Contínua.
 • La publicació del Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral implica novetats i modificacions respecte a l’anterior (Reial decret 395/2007 i Ordre TAS 2307 / 2007).
 • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Preguntes freqüents

A continuació resolem algunes de les preguntes més freqüents sobre la formació bonificada, del procés de bonificació i tràmits a realitzar.

Tots els treballadors en actiu que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional, tal com estableix la normativa aplicable.

Totes les empreses que tinguin algun centre de treball a Espanya que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

Un cop seleccionat el curs que desitja realitzar cal que ens envieu signada per l’empresa el Contracte d’Encomana al Conveni d’Agrupació d’Empreses, per d’aquesta manera autoritzar a Àbac Formació per la impartició del curs al treballador de l’empresa adherida, o sigui, la seva empresa.

Seguidament, haurà de remetre’ns signada la Fitxa d’Inscripció en el curs desitjat. En el cas que l’empresa disposi de Representant Legal dels Treballadors (RLT) la fitxa d’inscripció també ha de ser signada per ells.

Aquests documents els pot remetre per correu postal o portar-los personalment a les nostres oficines.

Un cop rebuda aquesta documentació ens posarem en contacte amb vostè per indicar les dates d’inici i finalització del curs:

 • Si és un curs presencial o semipresencial, el primer dia de classe rebrà: instruccions sobre el desenvolupament del curs, el manual, una maleta amb tot el material didàctic necessari.
 • Si és un curs en línia (per internet) rebrà un compte d’usuari i una contrasenya per accedir a la nostra plataforma de teleformació, des de la qual rebrà les instruccions per a la realització del curs.

En un termini màxim de 2 mesos des de la data de finalització del curs rebrà el seu diploma acreditatiu de la formació realitzada.

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social poden aplicar-se a partir del butlletí de cotització corresponent al mes en què hagi finalitzat el grup de formació i hagi estat notificat a través de la pàgina web de la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació, i en tot cas, amb anterioritat a la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

Un cop finalitzat el curs l’empresa rebrà una circular nostra en què se li indicarà la quantia a bonificar i el mes en què haurà d’aplicar aquesta bonificació a les seves assegurances socials.

L’aplicació de la bonificació en la cotització exigeix que l’empresa es trobi al corrent de pagament en les seves obligacions de cotització a la Seguretat Social.

Mitjançant TC normalitzat:

Les empreses de menys de deu treballadors que no presenten TC2 (relació nominal de treballadors) a través del sistema RED, hauran de presentar un TC1 complementari que no porta associat TC2.

Haurà d’emplenar en les caselles de la dreta els següents codis:
CL = 4 i CC = 95. Aquest TC1 complementari només ha de detallar l’import relatiu a les bonificacions per formació, casella 601. La seva presentació es realitzarà a la TGSS.

Mitjançant Sistema RED:

L’import a bonificar s’emplenarà en el segment EDTCA80 casella 763 “Bonificació SEPE Formació Contínua” (S’acumula automàticament a la casella 601).

En ambdós casos, si el saldo és creditor (l’import a bonificar és superior a la cotització de la seva empresa), la TGSS procedirà al seu reemborsament.

A efectes comptables, la bonificació pot considerar-se com una subvenció i, per tant comptabilitzar de la següent manera:

 • Atès el seu caràcter específic, es pot optar per obrir un compte comptable en el sub-grup 74 («Subvencions a l’explotació») que es podria anomenar i numerar com «Subvencions per formació bonificada».
 • En comptes del subgrup 75 («Altres Ingressos de gestió»).

El crèdit de què disposa una empresa per realitzar cursos de formació contínua, depèn del nombre de treballadors de l’any anterior i de la quota ingressada a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional.

Pas 1:

L’empresa a la qual pertany el treballador ha d’emplenar i signar el Contracte d’Encomana de Servei del Conveni d’Agrupació d’Empreses.

Pas 2:

L’alumne/treballador ha d’emplenar la fitxa d’inscripció segons el curs que vulgui realitzar i adjuntar una còpia del DNI i una còpia de la capçalera superior de la nòmina. La fitxa d’inscripció l’ha de signar, si es dóna el cas, el representant dels treballadors.

Pas 3:

Enviar-ho tot al fax 973.262.967 o escanejar-la i enviar-la per email abacformacio@abacformacio.com. També pot enviar-lo per correu postal o portar-lo personalment a:

ÀbacFormació SL
C/ Pica d’Estats, 22
25006 Lleida

NOTA: precisem l’original del contracte d’encomana i de la fitxa d’inscripció.

Uns dies abans de l’inici de curs, l’alumne rebrà:

 • Si és un curs en línia (per internet): un compte d’usuari i una contrasenya per accedir a la nostra plataforma de teleformació, des de la qual rebrà les instruccions per a la realització del curs.
 • Una vegada que s’iniciï el curs, Àbac Formació presentarà una factura, per l’import del curs, a la seva empresa i (si cal) ens comunicarem amb el seu assessor laboral perquè es bonifiqui davant la Seguretat Social l’import de la factura.
 • En un termini màxim de dos mesos des de la data de finalització del curs rebrà el seu diploma acreditatiu de la formació realitzada.

No oblidis que a Àbac Formació ens podem ocupar de tots els tràmits burocràtics i assessorar en totes les fases del procés: des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l’avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats.

Contacta amb nosaltres sense compromís i descobreix com es pot beneficiar la teva empresa de la Formació Contínua.